Kommentarer eller fejl? Kontakt Webmaster
Tirsdag 18. juni 2024 kl. 08:44
  DETGODEMINDE.DK 
FORSIDE                       FORENINGEN                       ARRANGEMENTER

 
GENERALFORSAMLING 2017
REFERAT
AFHOLDT
Torsdag 27. april 2017 kl. 18.30 i Festsalen på Det kgl. Vajsenhus, Antallet af fremmødte var 25 personer udover bestyrelsen.
VALG AF DIRIGENT
Søren Slot blev valgt til dirigent, og han konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
FORMANDENS BERETNING
På bestyrelsens vegne vil jeg starte med at takke de mange fremmødte. Det er over 10 år siden vi har været så mange til en generalforsamling.

Jeg vil, som jeg plejer, starte med at nævne de medlemmer, som er gået bort siden sidste generalforsamling.

● Tidligere elev, lærer samt æresmedlem Inge Rødgaard, årgang 45
● Kurt Yttergren, årgang 48
● Lise Eilersen, årgang 57
● Kirsten Sanggård, årgang 53

Lad os alle rejse os og holde 1 minut stilhed. Æret være deres minde.

Lad os nu se på antallet af medlemmer. I henhold til det opdaterede medlemskartotek er der 206 medlemmer, heraf mangler 78 at betale kontingent. Dette kan dog skyldes, at kontingentet er blevet sendt pr mail eller pr post og ikke via PBS, som det plejer. Endvidere har vi 190 medlemmer, som er registreret som passive medlemmer.
Hvad er grunden til den manglende tilgang og det stigende antal passive medlemmer? Jeg har talt med flere fra de yngre årgange, der mener, at foreningen ikke appeller til deres målgruppe og de arrangementer, der bliver holdt, ikke er noget for dem, hvilket jo er forståeligt nok. Bestyrelsen har prøvet at få gang i nogle ungdomsarrangementer, men det gik i hårdknude, og i sidste ende blev det ikke til noget. Så de arrangementer, der er blevet annonceret siden sidste generalforsamling, har været

● Sommer/efterårsarrangementet Bowling. Dette blev aflyst grundet for få tilmeldinger.
● Mandagsmøde i oktober for første gang, da vi er af den opfattelse, at et mandagsmøde om året er for lidt. Her kom der ikke mere
   end en håndfuld medlemmer. Om det skyldes manglende reklame vides ikke
● Så kan man sige, at der var mere succes ved næste arrangement, som var Banko i skolens gymnastiksal. Her var der, som der plejer,
   en del elever samt deres forældre. Også nogle DGM'er havde valgt at komme til arrangementet.
● Så er vi allerede kommet til det sidste arrangement, som der er blevet afholdt i foreningen siden sidste generalforsamling.
   Stiftelsesfesten den 21. januar blev afholdt, ligesom de tidligere år, ude i Palmehaven i Rødovre. Her var skolens forstander mødt op
   og kunne fortælle om de nye vinde, der blæser på vor hæderkronede skole.
    Vi fik også et nyt æresmedlem, da vor tidligere kasserer Hanne Presutti, blev udnævnt.
   Vi var godt 50 personer, hvilket må siges at være færre end tidligere, men ikke det laveste antal til en stiftelsesfest. Men vi skal meget
   gerne have flere, der deltager. Og dette forventes der da også, når vi næste år skal holde foreningens 160 års stiftelsesfest

Hvad angår bladet har dette betydet, at der ikke har været så meget information i bladet. Dog har vi kunne udkomme med 3 blade som vi plejer, spækket med en del billeder. Vi har ved seneste trykning valgt, at de. som havde mail, fik bladet via mail, hvilket har betydet, at der kun skulle trykkes godt 150 eksemplarer i forhold til tidligere, og dermed ligger der også en økonomisk besparelse pr. udgivelse.
Tak til vor redaktør for bladene, som er udkommet i året, der gik.

Så kommer vi til Hjemmesiden og Facebookgruppen. Det er med beklagelse, at vi allerede kort tid efter generalforsamlingen kunne konstatere, at samarbejdet med Bravo Computering og DGM ikke kunne holde særligt længe. Dette, fordi vi havde hver vores idé om hjemmesiden og også om, hvad det skulle koste. Jeg kan kun tale for mig selv, når jeg siger, at det er vigtigt, at vi får vores hjemmeside op at køre så hurtig som muligt og med de informationer, vi i DGM nu måtte ønske. Vi skal huske på, at vi henvender os til et bredt publikum.
En stor tak skal lyde til Henrik Haslund og John Brun, som begge hjalp, da det brændte mest på, og nu er i gang med at få hjemmeside up to date igen, uden for meget ”bling bling”.

Der udover vil jeg også have lov til at takke skolen og dens forstander Mathias Bruun, som jeg har haft fornøjelsen af at tale med flere gange, og som jeg kan se gerne vil skolen rigtigt meget og som tænker på, hvordan det går i vor forening.
Også skolens vagtmestre Brian og Ole skal have en stor tak. De er der altid, når der er noget, vi står og mangler.
REGNSKAB
Regnskab 2016 DGM forelagdes til godkendelse.
Stikord fra fremlæggelsen: Foreningen har fået et udbyttefrikort, sådan at vi ikke skal betale udbytteskat de næste 10 år. Adm. omkostningerne er faldet fra sidste år. Der er uddelt legater for lidt over 5000 kr.
Opfølgning fra sidste års generalforsamling. Fodboldaktierne er blevet solgt i begyndelsen af 2017. Der er fundet et nyt lokale til opbevaring af foreningens papirer og andre genstande. Der er lejet et lokale hos Shurgard.

Regnskabet blev godkendt

Regnskab legat 2016 blev taget til efterretningen.

Fastsættelse af kontingent 175 kr, hvilket er en fastholdelse.
BUDGET
Budgettet for 2017 fremlagdes. Budgettet er glemt. Robert læser op fra sin computer. Budgettet skal sendes ud pr. mail og lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker at få 100.000 kr. til stiftelses festen, da det er foreningens 160 års stiftelsesfest. Forslag fra generalforsamlingen om 200.000 kr. til stiftelsesfesten. Der skal laves en stiftelsesfest for de unge. Dette vedtages
INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et eller flere udvalg til planlægning og udførelse af arrangementer herunder. Det vedtages enstemmigt, at der kan nedsættes en gruppe til planlægning og udførelse af arrangementer. Det vedtages, at der deltager en repræsentant fra bestyrelsen, der fungerer som tovholder.
VALG
Formand. Robert Bach genopstiller ikke. John Brun, årgang 77, opstiller som formand. Enstemmigt valgt.

Bestyrelsesmedlemmer. Niels Danhøj, genopstiller ikke. Hanne Presutti opstiller som menigt medlem. Ønsker ikke at være kasserer. Ditte Rødgaard villig til genvalg og genvalgt. Bestyrelsen får mandat til at finde det resterende medlem.
Suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen får mandat til at finde suppleanter.
Redaktør. Birgitte Tøjberg villig til genvalg og genvalgt
Redaktørsuppleant. Ingen opstiller
Ekstern revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christensen. Genvalgt.
Kritisk revisor. Ulrich Carlsen villig til genvalg. Genvalgt
Kritisk revisorsuppleant. Rene Fleischer, villig til genvalg. Genvalgt
EVENTUELT
Ingen forslag.
John Brun takkede Robert Bach for de 11 år, han har været formand.

Og så skal det lige nævnes, at foreningens 2 ældste medlemmer, Ruth Anton 92 år og Lillian Olesen 95 år, begge gik ud af Vajsenhuset for 80 år siden.
KOMMENDE ARRANGEMENTER
4. december 2023 klokken 19:00
Mandagsmøde i festsalen
20. januar 2024
Stiftelsesfest på Josty
21. februar 2024
Foredrag på La Glace
18. april 2024
Generalforsamling
27. april 2024
Frihedsmuseet
4. maj 2024
Gammel elev dag
HVIS DU VIL I KONTAKT MED OS
Formand, Michael Mattsson
michael.mattsson@detgodeminde.dk
Kasserer, Ditte Rødgaard
ditte.rodgaard@detgodeminde.dk
Arrangementer, Hanne Presutti
hanne.presutti@detgodeminde.dk